Naam en zetel

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting La DiVirens.

2. Zij is gevestigd te Haarlem.

Doel

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:

a. het organiseren van muziekactiviteiten in Noord-Holland en daarbuiten teneinde een brug te slaan tussen uiteenlopende vormen van kunst en daarmee een zo breed mogelijk publiek dienend;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. nationale en internationale samenwerking op het gebied van haar doelstelling;

b. het aanbieden, organiseren en uitvoeren van lezingen, cursussen, workshops, concerten en andere uitvoeringen, en voorts door alle middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene wat nodig is voor het bereiken van de doelstelling als in lid 1 gemeld. De stichting zal geen bedrijfsmatige activiteiten ontplooien.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Duur

Artikel 3.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Geldmiddelen

Artikel 4.

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;

- donaties;

- subsidies en sponsorgelden;

- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;

- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en

- overige baten.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur

Artikel 5.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) en ten hoogste zeven (7) leden.

2. Binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde grenzen, bepaalt het bestuur het aantal van zijn leden en beslist of in een ontstane vacature zal worden voorzien.

3. De benoeming van bestuursleden, zowel ter voorziening in een vacature als bij uitbreiding van het aantal bestuursleden, geschiedt door het bestuur zelf.

4. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het in lid 1. van dit artikel gestelde minimum blijven de nog in functie zijnde leden een bevoegd college vormen, doch zij zijn verplicht in de eerstvolgende bestuursvergadering het aantal leden op minimaal drie te brengen.

5. Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van een bestuurslid uitblijft, wordt daarin - overeenkomstig artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek - voorzien door de bevoegde rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt zelf een rooster van aftreden op. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats men is benoemd.

7. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Meerdere van deze functies kunnen in één persoon verenigd zijn. Het bestuur kan uit zijn midden voor de voorzitter, secretaris en/of penningmeester plaatsvervangers benoemen, die deze functie waarnemen ingeval van hun ontstentenis of belet. Het bestuur heeft voorts de bevoegdheid een functionaris te benoemen en deze functionaris een zodanige titulatuur toe te kennen als het bestuur gewenst acht(bijvoorbeeld die van “directeur”). De taak, bevoegdheden en honorering van deze functionaris worden door het bestuur vastgesteld.

8. Een bestuurslid defungeert:

a. door overlijden;

b. door het verstrijken van de termijn, waarvoor hij is benoemd;

c. door het bedanken voor de functie;

d. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;

e. door ondercuratelestelling;

f. door tussentijds ontslag bij unaniem besluit van alle andere bestuursleden mits tenminste twee/derde deel van de bestuurders in functie is;

g. door een bestuursbesluit genomen met tenminste twee/derde meerderheid in een vergadering, waarin tenminste twee/derde deel van de bestuurders aanwezig zijn; en

h. door ontslag door de rechtbank. Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar na het ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de stichting.

9. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde unanieme toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

Taak en bevoegdheden bestuur

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Vertegenwoordiging

Artikel 7.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Zo kan het bestuur de penningmeester machtigen om te beschikken over de liquide middelen van de stichting, eventueel beperkt tot een eenmalig of periodiek door het bestuur vast te stellen bedrag.

Bestuursvergaderingen

Artikel 8.

1. Bestuursvergaderingen worden minstens twee (2) keer per jaar gehouden. Bestuursvergaderingen vinden voorts plaats zo dikwijls als één bestuurslid dit wenst indien het bestuur uit drie leden bestaat, en indien het bestuur meer leden telt, zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit wensen. Vindt de vergadering plaats op verzoek van één of meer bestuursleden, dan heeft dit lid of hebben deze leden de bevoegdheid zelf een vergadering bijeen te roepen, indien de voorzitter dit niet binnen veertien dagen heeft gedaan.

2. De bestuursleden worden voor de vergadering opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste zeven (7) dagen, met vermelding van de plaats van de vergadering en van de te behandelen punten, waarnodig voorzien van een nadere toelichting.

3. Van de vergaderingen zullen notulen worden gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. In de daaropvolgende vergadering dienen de notulen te worden vastgesteld en te worden ondertekend door de voorzitter en de notulist.

4. Als voorzitter van de vergadering treedt op de voorzitter van het bestuur. Is deze niet aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

5. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, kan het bestuur alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden tijdens de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich tijdens de vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke (ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende) volmacht. Een bestuurslid kan slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

7. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met meerderheid van stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

8. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes; over zaken wordt mondeling gestemd. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, volgt herstemming in de volgende vergadering; staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; één en ander echter voor zover in deze statuten niet anders is bepaald. Indien bij stemming over de benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij verkiezingen van personen, dan beslist het lot.

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten via de gangbare communicatiekanalen, waarvan uit geschrift blijkt. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Commissies

Artikel 9.

1. Het bestuur is bevoegd commissies in het leven te roepen, commissies op te heffen of deze te reorganiseren.

2. Een commissie zal - onder verantwoordelijkheid van het bestuur - in het bijzonder zijn belast met de verwezenlijking van een deel van de doelstelling van de stichting.

3. Het bestuur bepaalt de taak en werkwijze van de commissies door middel van een daartoe vast te stellen reglement. Het bestuur is steeds bevoegd - na overleg met de betreffende commissie of commissies - wijzigingen aan te brengen in het reglement. Het bestuur voorziet in de samenstelling van de commissie op voordracht van de commissie. Het bestuur mag slechts van de voordracht afwijken en een ander benoemen als - naar het oordeel van het bestuur, de commissie gehoord - benoeming van de voorgedragen persoon niet ten goede komt aan het doel van de stichting of de taak en werkwijze van de commissie.

4. De leden van een commissie benoemen uit hun midden een commissievoorzitter, die de werkzaamheden van de commissie coördineert en optreedt als woordvoerder en secretaris. De naam van de commissievoorzitter wordt terstond doorgegeven aan het bestuur.

Donateurs

Artikel 10.

1. Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting door middel van een of meer door het bestuur vast te stellen bijdragen financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De verplichting tot betaling van een jaarlijkse bijdrage eindigt eerst met ingang het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het donateurschap is geëindigd.

2. Donateurs hebben (kosteloos of tegen verminderd tarief) toegang tot door het bestuur te bepalen, van de stichting uitgaande, evenementen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Het bestuur zorgt jaarlijks voor een op schrift gesteld financieel verslag, waaruit de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar blijken en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan. Dit verslag moet binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar, voorzover dat al niet eerder is gebeurd.

4. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen.

Artikel 12.

1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken.

2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet en evenmin onderwerpen bevatten, die naar het geldende recht in statuten horen te worden geregeld.

Statutenwijziging

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Indien niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering uitgeschreven, te houden niet eerder dan drie weken, doch niet later dan acht weken na de eerste vergadering, welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, recht van beslissing heeft, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

4. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit.

5. De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte. Ieder bestuurslid is bevoegd daarbij namens de stichting op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken, waaruit het rechtsgeldige besluit tot wijziging blijkt.

6. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.

Ontbinding; fusie; splitsing

Artikel 14.

1. Tot ontbinding van de stichting kan door het bestuur slechts worden besloten op dezelfde wijze van besluitvorming als is voorgeschreven voor statutenwijziging.

2. De stichting treedt in liquidatie op de dag van het besluit tot ontbinding.

3. Als vereffenaars treden op de bestuursleden, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, tenzij bij het ontbindingsbesluit één of meer andere vereffenaars worden aangewezen. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

4. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het eventueel aanwezige liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden bestemd voor een instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) met een gelijksoortige doelstelling of voor een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

5. De vereffening eindigt op het tijdstip, waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip, waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaren onder berusting van een door de vereffenaars aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

7. De stichting wordt bovendien ontbonden:

- door insolventie, nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

- door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

8. Tot fusie of splitsing van de stichting kan door het bestuur slechts worden besloten op dezelfde wijze van besluitvorming als is voorgeschreven voor statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.

Slotbepalingen

Artikel 15.

1. In alle gevallen waarin deze statuten of de eventueel nader vast te stellen reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend achttien (31-12-2018).

SAMENSTELLING EERSTE BESTUUR

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon dat het bestuur van de stichting voor de eerste maal is samengesteld als volgt:

- voorzitter: mevrouw A.A.M. VRENSEN, voornoemd;

- secretaris: mevrouw Linda Elisabeth DE BOER - DE WIT, wonende te Haarlem

- penningmeester: de heer Nicolaas SPIERING, wonende te Santpoort-Noord (gemeente Velsen)